รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
แบบ ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 

2.หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 506 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
RAGN 506 Pathophysiology and Pharmacology for Gerontological Nurse Practitioner 2(2-0-4)
รมพส 507 การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3 (3-0-6)
RAGN 507 Nursing Care of Older Persons with Common Health Problems and Medical Care 3 (3-0-6)
รมพส 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 3(0-9-3)
RAGN 510 Gerontological Nurse Practitioner Practicum in Older Persons with Illnesses 3(0-9-3)
รมพส 511 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-3)
RAGN 511 Nursing Practicum in Older Persons with Common Health Problems and Primary Medical Care 3(0-9-3)
รมพส 512 สัมมนาการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 1(1-0-2)
RAGN 512 Nursing Seminar of Older Persons with Illnesses 1(1-0-2)
 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4))
รมพย 544 การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing 3(3-0-6)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3(2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3(2-3-5)
รมพย 549 เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3 (2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3 (2-3-5)
รมพย 554 ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
RANS 554 Contemporary Issues on Aging Health 3(3-0-6)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3(2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3(2-3-5)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3(2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3(2-3-5)
 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)