ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2548 มีการปรับโครงสร้างงานบริการวิชาการและวิจัยใหม่ โดยให้โครงการศูนย์เครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องโอนย้ายมาสังกัดภายใต้การบริหารงานของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยการกำกับดูแลของศาสตราจารย์กฤษฏา รัตนโอฬาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จนกระทั่งปัจจุบันศูนย์เครือข่ายการศึกษาต่อเนื่อง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศาสตราจารย์วชิร คชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอบข่ายการดำเนินงานจึงขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ www.ramacme.ra.mahidol.ac.th ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาต่อเนื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการจัดจำหน่ายสื่อการศึกษาต่อเนื่องภายใต้โครงการของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บอกรับสมาชิกจุลสารข่าวฯ เพื่อเป็นการหารายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาแล้ว โครงการฯ ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำเว็บไซต์ในชื่อ www.ramaclinic.ra.mahidol.ac.th (เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2548) เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทางสุขภาพนั่นคือประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากจนกระทั่งได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5ของเว็บไซต์โรงเรียนแพทย์ที่จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)