หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle v.3.11" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

 
 

 
                         หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle v.3.11" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Apple distinguished educator พร้อมด้วย คุณชัชจ์ ลมเชย Apple Professional Learning Provider, บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้ เกมส์ออนไลน์สร้างการมีส่วนร่วม รองรับการสอนยุคใหม่ ” เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับคณาจารย์ สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีมาออกแบบการจัดเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                        ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี