You are here

โครงการอบรม “IT Security and Cyber Security Management”

 
 

โครงการอบรม “IT Security and Cyber Security Management”

หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “IT Security and Cyber Security Management” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน

โดยมี อาจารย์ภิธันปต์ ถิรสัตยาพิทักษ์ วิทยากรรับเชิญประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

e-learning โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (SRS)

ขอใช้บริการ e-learning 
E-Learning Can study anywhere, anytime

Youtube : e-learning rson

พบกับสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ได้ทางช่อง
e-learning rson กดติดตามกันไว้ได้เลย

line official account  : @512bnohv

สอบถามปัญหาในการเข้าเรียน e-Learning ได้ทาง
line official account  มีเจ้าหน้าที่คอยบริการตอบทุกข้อสงสัย