การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Update Padlet : 2023)

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Update Padlet : 2023)”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Padlet ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Update Padlet: 2023)” โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร เป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Apple distinguished educator พร้อมด้วย คุณชัชจ์ ลมเชย Apple Professional Learning Provider, บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid ผ่านระบบ WebEx เพื่อให้คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงการใช้งาน Padlet ในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมปฏิสัมพันพันธ์ร่วมกันกับผู้เรียน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี