หน่วยกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Meet the Director" เพื่อพบปะนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3

 

หน่วยกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Meet the Director" เพื่อพบปะนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3

วันที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำชั้นร่วมพบปะและพูดคุยกับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องการเรียน การพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ และคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และตอบคำถามร่วมกัน

ณ ห้อง 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี