โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผช.อ.เทวิกา โชคประสานชัย รศ. ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล รศ. ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และ ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim Inter. Journal of Nursing Research

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยอาจารย์เทวิกา โชคประสานชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture