โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวปภัทรนันท์ แดงศรี รศ. ดร.สุปรีดา มั่นคง และ ผศ. ดร.อินทิรา รูปสว่าง เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวปภัทรนันท์ แดงศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pacific Rim International Journal of Nursing Research

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture