หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Camp”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Camp”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Camp” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Duncan Richard Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งสามารถนำความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้

ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท (The Cavalli Casa Resort) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา