หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Scoping review, Systematic review, and Meta-analysis”

 
 
 
 

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Scoping review, Systematic review, and Meta-analysis”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Scoping review, Systematic review, and Meta-analysis”  ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom meeting 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งสามารถนำความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้

ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี