โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวธัญดา หมวกแก้ว รศ. ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และ ผศ. ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวธัญดา หมวกแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture