โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ Miss Xixi Du รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Primary Care Diabetes

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ Miss Xixi Du รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Primary Care Diabetes