การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตอบข้อสงสัย N เท่าไหร่ถึงจะพอ (The Pitfall of the Effect Size)”

 
 
 

การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตอบข้อสงสัย N เท่าไหร่ถึงจะพอ (The Pitfall of the Effect Size)”

วันที่ 24 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตอบข้อสงสัย N เท่าไหร่ถึงจะพอ (The Pitfall of the Effect Size)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom meeting 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ในด้านวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลอีกด้วย

ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี