โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวพัชราภรณ์ ไหวคิด และศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Epidemiology and Health

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวพัชราภรณ์ ไหวคิด และศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ Epidemiology and Health