ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร

Publication Type: 
Publication Date: 
September, 2023