การประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษาออนไลน์ Online Medical Education Forum

การประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา
  • การประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษาออนไลน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
Date Times Topic link ZOOM video

แบบประเมิน
เพื่อเก็บ CME

21 Oct 2020 13.00-14.00 Making the Most out of Bedside Teaching
วิทยากรคือ
- รศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- รศ. รสวันตื อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- รศ. โกสินทร์ วิระษร ภาควิชาอายุรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อ. อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
https://kku-th.zoom.us/j/
88209810540

Meeting ID: 882 0981 0540
ไม่มีรหัสผ่าน
23 Sep 2020 20.00

Interprofessional Education in Action--An Experience from University of Calgary
วิทยากร คือ Dr. Rahim Kachra และ Dr. Nishan Sharma
ดำเนินรายการ โดย อ. นพ. อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์

 Poster 

https://kku-th.zoom.us/j/
4747750481

Zoom meeting ID: 474 775 0481
password : 1234
16 Sep 2020 13.00-15.00

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร: ประสบการณ์สู่การปฏิบัติ
วิทยากร คือ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย ผศ.รัฐพล อุปลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://kku-th.zoom.us/j/
85950674253

Meeting ID: 859 5067 4253
password : 1234
26 Aug 2020 13.00-14.00

How to Teach and Learn Better--Retrieval Practice
วิทยากร คือ 
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย 
อ.พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://kku-th.zoom.us/j/4747750481 
Meeting ID: 474 775 0481
ไม่มีรหัสผ่าน
19 Aug 2020

20.00-21.00

TikTok-Style Clinical Coaching: A Virtual Deliberate Practice Module

Speakers
- Assist. Prof. Parag N. Jain, MD
- Assist. Prof. Jennifer C. Benjamin, MD
- Assc. Prof. Satid Thammasitboon, MD
Texas's Children Hospital, Baylor College of Medicine, Texas, USA

Moderator: Assc. Prof. Rosawan Areemit MD, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
89597855631pwd=RFBpbk1
tQ2FyMW5rTkJsNjZ4aU9CUT09

Meeting ID: 895 9785 5631
Passcode: 1234
 5 Aug 2020 13.00-14.00

Moving Forward with Feedback

วิทยากร คือ รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการ โดย อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
87882076156

Meeting ID: 878 8207 6156
Password: 1234
29 Jul 2020 20.00-21.00

How to Teach and Learn Better: Spaced Learning

วิทยากร คือ
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการ โดย
รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
81731977554

Meeting ID: 817 3197 7554
Password: 1234
22 Jul 2020 13.00-14.00

Non-technical skills คืออะไร? สำคัญกับการเรียนแพทย์อย่างไร? และจะนำไปใช้ในหลักสูตรได้อย่างไร

Online Med Ed Forum #16--Non-Technical Skills in Medical Training

วิทยากร
- รศ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์
- รศ.กษณา รักษมณี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย : อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
89896808516

Meeting ID: 898 9680 8516
Password: 1234
15 Jul 2020 13.00-14.00

Burnout: Silent Threat to Medical Students

วิทยากร
- ผศ.ปองทอง ปูรานิธี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ 
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
85761309452

Meeting ID: 857 6130 9452
Password: 1234
 8 Jul 2020 20.00-21.00

Effective Learning Techniques

วิทยากร
- Dr.Eric Gantwerker, Loyola University Chicago Stricht School of Medicine
ดำเนินรายการโดย : 
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/

81028706982
Meeting ID: 810 2870 6982
Password: 1234

 1 Jul 2020 20.00-21.00

Tips, Tricks and Reflections on Online Learning: Shared Experience from Learners and Teachers

วิทยากร
- ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา
- ผศ.สุรณัฐ เจริญศรี ภาควิชาอายุรศาสตร์
- อ.นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- รศ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฎ ชั้นปีที่ 2
- นศ.พ.นิติธร วัฒนกุล ชั้นปีที่ 5

ดำเนินรายการโดย: 
นศ.พ.วริศรา จึงพิชาญวณิชย์ ชั้นปีที่ 5

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
89327840114

Meeting ID: 893 2784 0114
Password: 1234
24 Jun 2020 13.00-14.00

Mentor not Torment: Mentoring Models and Practical Experiences
วิทยากร:
- ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อ.ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
85128021507

Meeting ID: 851 2802 1507
Password: 1234
17 Jun 2020 20.00-21.00

Teaching Medical Professionalism

วิทยากร: อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Poster 

https://us02web.zoom.ud/j/
86271135145

Meeting ID: 862 7113 5145
Password: 1234
10 Jun 2020 13.00-14.00

Essentials of Flipped Classroom

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
88181273071

Meeting ID: 881 8127 3071
Password: 1234
 3 Jun 2020 20.00-21.00

Hybrid Clinical Rounds: When Bedside Meets Virtual

SPEAKER 

Aarti Bavare, MD, MPH

Assistant Professor of Pediatric Critical Medicine Director, Rapid Response Team and CPR Quality Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medicine Houston, TX

 

Satid Thammasitboon, MD, MHPE

Associate Professor of Pediatric Critical Medicine Director. Center for Reserch, Innovation and Scholarship in Medical Education Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medince Houston, TX 

 

Jordana Coldman, MD

Assistant Professor of Pediatric Critical Medicine Director, Critical Care Quality and Safety Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medicine Houston, TX

 

MODERATOR

Rosawan Areemint, MD, MMsc (MED ED)

Associate Professor Department of Pediatrics Faculty of Medicine Khon Kaen University, Thailand

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
89721488222

Meeting ID : 987 2148 822
Password : 051034
27 May 2020 13.00-14.30

Way to conduct an Educational research: methodology and expert consultation

วิทยากร : รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 Poster 

https://zoom.us/j/9670066
2979?pwd=bGlzZUxQcFd
HRUlJSFp4d2FPai83dz09

Meeting ID : 990 5959 0630
Password : 046253
20 May 2020 13.00-14.00

Online simulation: New experience from Ramathibodi hospital

Speaker: Teerapat yingchoncharoen, MD, FACC
Speaker:  Yotsawat Suwanlikhit
Moderator: Pongtong  Puranitee, MD, MHPE

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
89887435412

Meeting ID : 898 8743 5412
Password : 1234
13 May 2020 19.00-20.30

การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ทีมอาจารย์ ขวัญใจนักศึกษาแพทย์
1.รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
2.รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
3.อ.นพ.ภานุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
ทีมนักศึกษาแพทย์ ดีกรีประธานรุ่นและประธานวิชาการ
1.นศพ.ยสวัต สุวรรณลิขิต ปี5
2.นศพ.วิชญะ อุทัยกิตติศัพท์ ปี4
3.นศพ.วโรดม แผ่นทอง ปี3 และทีมเสริมของนศพ.

 Poster 

Zoom Meeting
Meeting ID : 271 700 5635
Password : 1234
13 May 2020 13.00-14.00

Producing Presentations to Improve Audience Comprehension

วิทยากร: อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
81842614194

Meeting ID : 818 4261 4194
Password : 083053
 6 May 2020 13.00-14.00

Conducting Online OSCE during the COVID-10 Pandemic

Speaker: Tulyapruek Tawansawatruk, MD, PHD
Speaker: Pharanyu Osottanakorn, Medical student
Moderator: Pongtong Puranitee, MD, MHPE

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
88462434270

Meeting ID : 884 6243 4270
Password : 099018
29 April 2020 20.00-21.00

Online Teaching of Procedural Skills

Speaker: Eric Gantwerker, MD, MMSc(MedEd), FACS
Moderator: Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
81031637190
Meeting ID : 810 3163 7190
Password : 049494
22 April 2020 13.00-14.00

Principles in achieving online teaching for medical students in the situation of COVID-19 outbreak

Moderator: Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
Speaker: Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
85047080943

Meeting ID: 850 4708 0943 
Password: 039602
15 April 2020 20.00-21.00

International Experiences: Challenges in Undergraduate Medical Education during the COVID-19 Outbreak 

- Syvia Heenaman, MD, PhD, MHPE
- Ellie Hothersall, MD, MHPE
- Ikuo Shimizu, MD, PHD, MHPE
- Samart Pakakasam, MD, MHPE
- Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med-Ed)
- Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med-Ed)
- Pongtong Puranitee, Md, MHP

 Poster 

https://us02web.zoom.us/j/
456864539 

Meeting ID: 456 864 539
15 April 2020 13.00-14.00

Designing Online Tests to Push Students to Learn the Right Way

Moderator: Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
Speaker: Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)

 Poster 

https://kku-th.zoom.us/j/
904319180

Webinar ID: 904 319 180
 8 April 2020 13.00-14.00

Principle of online Assessment for Medical students in the era of COVID-19

Moderator: Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
Speaker: Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)

 Poster 

https://kku-th.zoom.us/j/
361043358

MeetingID: 361 043 358

Back to Top