งานแถลงข่าว “การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี