กลุ่มงานธุรการ

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

    นางพรรณี  ชูถม    
    หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป    

 

 

       

 

 

 

 

 

นางพูลทรัพย์  คล้ายฉิม   นายประวิทย์  ประกอบกิจ   นางสาวสุภาวิตา  พันธ์รอด
เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ   เจ้าหน้าที่ด้านเอกสารการประชุม   ผู้ช่วยเลขานุการคณบดี

 

 

       

 

 
นางสมพร  ช้างอยู่   นางสาวนภัสสร  ทันการ   นายทวีโชค  พงษ์วานิช
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบหนังสือเวียนของคณะฯ   เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม   เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารส่วนกลาง