You are here

เกี่ยวกับเรา

บทบาทของงานบริหารและธุรการ

  1. ให้บริการข้อมูลที่เป็นเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับ และเอกสารอิเร็กทรอนิกส์
  2. สนับสนุนการบริการจัดการของคณะฯ ในด้านการส่งต่อนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้อย่างเป็นเอกภาพและโปร่งใส
  3. นำมติของคณะกรรมการของคณะฯ ในวาระต่างๆ แจ้งต่อภาควิชาหน่วยงานเจ้าของเรื่อง