SECTION OF TRANSLATION MEDICINE  
 

You are here

แถลงข่าว "ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank"

 

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง” โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานแถลง และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ ผศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ผศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต และหัวหน้าธนาคารสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร และ อ. ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Cr.งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรุงเทพธุรกิจ

Office of Academic Affairs, Research, and Innovation

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. 270 Rama VI Rd., Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand