Drug/Specimen Online

Objective

To allocate space to store medicines for research projects (DRUG STROAGE) that come in to request for infusion services at the time of service requests. and to allocate service areas in a systematic and efficient manner

 

STORAGE (Submit Online)

 

Procedure for applying for drug storage in the research project (Drug Storage) Clinical Research Unit

 

  1. เลือกเมนู "การฝากแช่ยาและสิ่งส่งตรวจ"
  2. อ่านขั้นตอนการยื่นขอรับบริการฝากแช่ยาโครงการวิจัย (Drug Storage) หน่วยวิจัยทางคลินิก ผู้ขอรับบริการรับทราบข้อตกลงในการใช้บริการฝากแช่ยา (Drug Storage)  เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มบันทึกการฝากแช่ยา (Drug Storage)
  3. ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดและแนบเอกสารของโครงการวิจัยในแบบฟอร์ม
  4. ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลของผู้ขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) รอบการประชุมพิจารณาคือ สัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละเดือน
  5. เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) ดำเนินการแจ้งผลการขอรับบริการ หลังจากผ่านคณะกรรมการพิจารณาการขอรับบริการฝากแช่ยา (Drug Storage) โดยจะทำหนังสือตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ หลังรอบของการประชุม
STORAGE (Submit Online)