คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

 

You are here

คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

หมวดวิชาแกน ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
 
พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาลมโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและการปรับตัวของบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หลักการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร
Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and coping of individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำนโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Concepts and theories of leadership; leadership development; leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation
 

หมวดวิชาบังคับ ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 506 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
RAGN 506 Pathophysiology and Pharmacology for Gerontological Nurse Practitioner 2(2-0-4)
 
ชีววิทยาของเซลล์ และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ในผู้สูงอายุ โครงสร้างและการแสดงออกทางยีนส์ การผันแปรทางพันธุกรรมของมนุษย์ กลไกการเกิดมะเร็ง การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาท และภูมิคุ้มกัน การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ระบบภูมิคุ้มกัน เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและสารพิษ ปฏิกิริยาต่อกันของยาที่ต้องเฝ้าระวังในผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Cell biology and homeostasis in older adults; gene structure and expression; human genetics mutation; carcinogenesis; psychoneuroimmunology; regulation of cardiac and circulation system, respiratory system, renal system, hematologic system, gastrointestinal-hepatobiliary system, endocrine and metabolism system, nervous system, reproductive system, musculoskeletal system, immune system; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, drugs affecting body systems, toxicology and poison, drug interactions monitoring in older adults, rational drug use
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 507 การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(3-0-6)
RAGN 507 Nursing Care of Older Persons with Common Health Problems and Medical Care 3(3-0-6)
 
ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและผลกระทบในบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง และระบบการดูแลสุขภาพ ทฤษฎีสูงอายุและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุที่สุขภาพดี มีโรคเรื้อรังและข้อจำกัดเล็กน้อย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินตามระบบของร่างกายตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล ระบบและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง มีข้อจำกัดและต้องการการดูแลระยะยาว การดูแลระยะท้าย เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน การใช้ยาตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคของสภาการพยาบาล ตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Demographic data of the aging population and its impact on social, cultural, economical and political contexts, and health care system; aging and related theories to care for healthy older persons and those with non-complicated chronic illnesses, or minor limitation in functional ability; early detection, primary and emergency medical care; system and model of health promotion, care for community-dwelling older persons with chronic illnesses, functional limitation, long-term care, and end-of life care; social networks for older persons and families; reasonable drug use and vaccination in primary medical care according to legal professional in nursing
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 508 ปฏิบัติการพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-3)
RAGN 508 Nursing Practicum in Common Health Problems and Primary Medical Care in Older Persons 3(0-9-3)
 
ปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการแนวคิดการพยาบาลผู้สูงอายุและเวชปฎิบัติ ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยแยกโรคตามระบบต่างๆ จัดลำดับความสำคัญในการดูแลปัญหาสุขภาพ ตัดสินใจให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีการตามข้อกำหนดของวิชาชีพและเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย และภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย การบันทึกการรักษาพยาบาล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะพึ่งพิง และระยะท้ายของชีวิต การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองสอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทีมและเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การติดตามประเมินผลลัพธ์การจัดการดูแลตามขอบเขตการปฏิบัติเวชปฎิบัติสูงอายุ กฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและครอบครัว
Nursing practice by integration of gerontological and nurse practitioner concepts; health assessment, early detection of diseases and health deviations, priority health problems, decision making for primary and emergency medical care, reasonable drug use for minor illness and emergency care according to nursing legislation, effective transfer, nursing documentation; situation analysis of health problems in older persons with health risk, chronic illness, depency, and end of life; healthcare data management; development of self-care competence of older persons and families, integration of social and cultural context and local wisdom issues to care; development of effective health care teams and social networks for community-dwelling older persons; monitoring and evaluating health outcomes, care management according to lego-ethical professional in nurse practitioner, patient and family safety
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 509 การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 1(1-0-2)
RAGN 509 Nursing Care of Older Persons with Illnesses 1(1-0-2)
 
แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการจัดระบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทอล การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน จิตเวชและสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่เปราะบาง และมีข้อจำกัดในการทำหน้าที่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง การดูแลระยะยาว และการดูแลระยะท้ายของชีวิต ประเด็นสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว
Concepts, theories, research, and empirical evidence related to the care management system, innovation and technology Digital, health promotion and care for older persons with complex health problems, gero-psychiatic and dementia, frailty, and limited functioning in acute and chronic illness/conditions; long-term care and end of life care; social, cultural, and lego-ethical issues in aging and family care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพส 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 3 (0-9-3)
RAGN 510 Gerontological Nurse Practitioner Practicum in Older Persons with Illnesses 3 (0-9-3)
 
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยโดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การสูงอายุ หลักฐานเชิงประจักษ์ และความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ ครอบครัว และเครือข่ายทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เปราะบาง มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีโรคเรื้อรังหรือความพิการ การจัดระบบการดูแลระยะยาวและระยะท้ายของชีวิตจากโรงพยาบาลสู่บ้าน พัฒนานวัตกรรมในการดูแล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการส่งเสริมความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุ การประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม กฎหมายและจริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Gerontological nurse practitioner practicum in older persons with Illnesses by integration of concepts, nursing theories, aging theories, empirical evidence, and collaboration with multidisciplinary team, family, and social networks in caring for older persons with dependency, frailty, limitations in self-care on activities of daily living, chronic diseases, or disabilities; management of long-term care system and end-of-life care from hospital to home, innovation in the care, rehabilitation, prevention of complications, promotion of functional ability of older persons; outcome evaluation of older adult and family care in country and abroad; moral judgement, lego-ethical professional issues in nursing
 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4)
 
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง องค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่างๆ การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการใช้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่ม ประชากรและระบบการบริการ
Conceptualization of advanced practice nursing; professional nursing organizations and role development of advanced practice nursing; historical perspective and evolution of advanced practice nursing; extended roles of nursing practice; competencies development of various roles of advanced practice nurses; utilization of research, evidence-based practice, and cost-effectivess; outcome evaluation of advanced practice nursing and the health care quality; the potential for successful implementation and development of advanced practice nursing; strategies for innovation development to improve quality of services at individual, group, population and health care system levels
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 544 การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing 3(3-0-6)
 
แนวคิดการบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือก จิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา ทฤษฎีแบบจำลองคำอธิบายของไคลน์แมน หลักฐานเชิงประจักษ์ของการบำบัดทางเลือก การประยุกต์การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกในการปฏิบัติการพยาบาล
Concepts of complementary and alternative therapies; psychoneuroimmunology; Kleinman's Explanatory Model; evidence-based of various complementary therapies; application of complementary and alternative therapies in nursing practice
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 551 การดูแลระยะยาวและต่อเนื่อง 3(3-0-6)
RANS 551 Long-Term and Continuity Care 3(3-0-6)
 
แนวคิดของการดูแลผู้ป่วยระยะยาวและต่อเนื่อง แนวคิดการส่งต่อผู้ป่วยและการจำหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้าน สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลอื่น แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแลแบบองค์รวมทั้งที่บ้าน สถานพยาบาล และโรงพยาบาล การใช้ระบบผู้จัดการรายกรณีเปลี่ยนผ่านการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านหรือสถานพยาบาล แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การประเมินผลลัพธ์ และการประกันคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะยาวและต่อเนื่องที่บ้าน สถานพยาบาล
Concept of long-term and continuity care nursing; concept of referal and discharge planning from hospital to home, nursing home or other hospital; home health care nursing model for patient family and caregiver; Transitional role of family or caregiver; case-manager of long-term and continuity care nursing from hospital to home, nursing home or other hospital; nursing outcome quality control and quality management of continuing care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 552 การดูแลแบบประคับประคอง 3 (2-3-5)
RANS 552 Palliative Care 3 (2-3-5)
 
ปรัชญา หลักการ และรูปแบบของการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า การประเมินและเครื่องมือในการประเมิน การจัดการความปวดและอาการทุกข์ทรมาน ภาวะฉุกเฉินในการดูแลแบบประคับประคอง ภาวะใกล้ตาย การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลครอบครัวในภาวะโศกเศร้าและการสูญเสีย การสื่อสารเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง บทบาทของสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย การสร้างเสริมการตระหนักรู้และพัฒนาจิตเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง
Philosophy, principles, and models of palliative care; ethical concernand legal issues; advance care plan; assessment and instruments for assessment; pain and symptom management; emergencies in palliative care; dying process; physical, psychological, social and spiritual aspects on end of life care; family grief and bereavement care; communication in palliative care; multidisciplinary team and networking; self-awareness and self-development in palliative care
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 554 ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
RANS 554 Contemporary Issues on Aging Health 3(3-0-6)
 
นานาทัศนะต่อการสูงอายุ ข้อมูลด้านประชากร ลักษณะทางชีวภาพ ระบาดวิทยาของโรค ความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ความสามารถในการทำหน้าที่ และความพิการ การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การสูงอายุอย่างมีสุขภาพดีและประสบความสำเร็จในทุกมิติ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและจัดการโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย นโยบายสุขภาพ การบริการสุขภาพ ประเด็นจริยธรรมและจิตวิญญาณ การมีส่วนร่วมของครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
Overview on aging from different perspectives; demography, biology, epidemiology of diseases; physical and mental disorders; functional capacity and disability; analysis of contemporary issues related to health risks, health promotion, disease prevention, healthy and successful aging in multiple dimensions; strategies for health promotion, disease prevention and management, rehabilitation, palliative care, end of life care; health policies, health services, ethical and spiritual issues, family involvement, social and cultural aspects in the care of older persons
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก
Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation, principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development; clinical teaching practicum
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)
 
การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาลการพัฒนาโครงร่างการวิจั ย การดำเนินการการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่ง ตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Identifying nursing research title; developing a research proposal; conducting research; data collecting; Interpreting and discussing; ethic of research; research writhing; research presenting and publishing in standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference; ethics of academic presenting