ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อาจารย์ นายแพทย์พนัส บิณศิรวานิช
อาจารย์ นายแพทย์พนัส บิณศิรวานิช
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อาจารย์ แพทย์หญิงโรจนี เลิศบุญเหรียญ
อาจารย์ แพทย์หญิงโรจนี เลิศบุญเหรียญ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชญ์สุชา สงวนวิทย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชญ์สุชา สงวนวิทย์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
แพทย์หญิงวรินทร์สวาท ประคองวงษ์
แพทย์หญิงวรินทร์สวาท ประคองวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี