ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

 
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY หรือ การบริหารจัดการภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลประจำปี 2561