You are here

รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015
รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015
รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10 หน่วยงาน ได้รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด