ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  (MIND Center)


ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  (MIND Center)
ที่มาและความสำคัญ เริ่มจากแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวางรากฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 20    ปี   เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์ในด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงเกิดแนวคิดในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 3  คณะของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางสุขภาพ สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความชำนาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ในการร่วมกันสร้าง พัฒนา และทดสอบหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ ปี 2561 - ปัจจุบัน
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยงานภาคเอกชน
วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ ทั้งการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และภาคเอกชน เพื่อมาร่วมกันทำงานวิจัย พัฒนา และออกแบบนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศไทย
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จะมีรูปแบบการให้บริการแบบ One stop Service ในการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความชำนาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน เพื่อวิจัย พัฒนา และออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากรทางการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์ / วิศวกร / นักศึกษา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ พัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และการตลาดในเชิงพาณิชย์
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/mind/
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 3 , 17