You are here

โครงการกู้ชีพ ต้องใส่ใจ เรื่องง่ายๆที่ทุกคนต้องรู้


ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการกู้ชีพ ต้องใส่ใจ เรื่องง่ายๆที่ทุกคนต้องรู้
ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่ เกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุและความเสี่ยงที่ทำให้้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) และภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden cardiac arrest) ที่จะทำให้เสียชีวิต หากไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างทันท่วงที การรักษาจึงต้องช่วยให้ผู้ป่วยมีการไหลเวียนโลหิตด้วยการกดหน้าอกช่วยฟื้นคืนชีพควบคู่กับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ จึงเกิดแนวคิดจัดทำโครงการกู้ชีพ ต้องใส่่ใจ เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ ประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / ประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ความรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
2. รณรงค์ให้้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอััตโนมัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
3. ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ให้้แก่นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นให้้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยในอนาคต
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ จัดอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอััตโนมัติ ด้วยวิธีการบรรยายเชิงทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ ผู้ได้รับการอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและทราบถึงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอััตโนมัติอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิต
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/er/sites/default/files/public/img/paramedic/web/PDF/โครงการ%20กู้ชีพ...ต้องใส่ใจ%20เรื่องง่ายๆ%20ที่ทุกคนต้องรู้.pdf
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 16 , 17