โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย


ชื่องานวิจัย โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
คณะ / สาขาวิชา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ การสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจร่างกายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการติดตามปัญหาทางสุขภาพที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลภาวะสุขภาพ พฤติกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อทราบความชุกของโรค ปัจจัยกำหนดโรค ภาวะโภชนาการ และการเข้ารับบริการทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีในระบบรายงานโรคทางสุขภาพ ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ และกลุ่มบุคคล รวมไปถึงสะท้อนคุณภาพของระบบบริการทางสุขภาพ และช่วยประเมินแนวโน้มสถานการณ์ทางสุขภาพ (trend) ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรรมทางสุขภาพ ของประชาชนไทยเพื่อการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / เครือข่ายมหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ได้นำผลการศึกษาไปพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://www.hiso.or.th/hiso5/report/sreport.php?m=4
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 16 , 17