แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Control Programme : พ.ศ. 2561 - 2565)


ชื่องานวิจัย แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Control Programme : พ.ศ. 2561 - 2565)
คณะ / สาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนทั่วโลก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในประเทศไทย ข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพของคนไทยอย่างมาก เพราะโรคมะเร็งทําให้ประชากรไทยสูญเสียการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมตามยุทธศาสตร์การให้บริการด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ กำหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ร่วมมือ คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและนักวิชาการ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งในสาขาต่าง ๆ / กระทรวงสาธารณะสุข / ประชาชน
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน http://www.nci.go.th/th/File_download/D_index/แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ.pdf
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 17