ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี


ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
ที่มาและความสำคัญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ทำให้มีการใช้สารเคมีทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการใช้สารเคมีแบบขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ถูกต้อง เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปนเปื้อนตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและแหล่งน้ำ และที่สำคัญอาจทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธี จึงเกิดการจัดตั้งศูนย์พิษวิทยาขึ้น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ ปี 2539 - ปัจจุบัน
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การอนามัยโลก / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ ศูนย์ให้คำแนะนำแบบครบวงจร ในการดูแล เฝ้าระวัง รวบรวมข้อมูลด้านสารพิษและสารเคมีต่างๆ รวมถึงวินิจฉัย บำบัดรักษาอาการเบื้องต้น เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาด้านพิษวิทยาของประเทศ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาที่ถูกต้องผ่านสายด่วน 1367 รวมถึงบริการยาต้านพิษที่เบ็ดเสร็จ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ ศูนย์วางแผนดูแลและแก้ไข ป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและสารพิษต่างๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th
  https://med.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/knowledge/01222020-1557
  https://med.mahidol.ac.th/atrama/issue032/rama-update
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 12