การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (EGAT Study)


ชื่องานวิจัย การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (EGAT Study)
คณะ / สาขาวิชา ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่งมีค่ารักษาค่อนข้างสูง จึงต้องการศึกษาปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง เพื่อหาความสัมพันธ์ในการเกิดโรค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต บรรเทาความรุนแรงของโรค และช่วยป้องกันการเกิดโรค
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อหาอุบัติการณ์ของโรคหัวใจ และหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม โรคตับเรื้อรัง และโรคมะเร็ง ประเมินผลปัจจัยทางด้านชีวภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิตและลักษณะทางสังคมจิตวิทยา ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์ การสูบบุหรี่ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคหัวใจและหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในประชากรกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แหล่งทุนสนับสนุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่ร่วมมือ ฝ่ายแพทย์และอนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย /  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กระทรวงสาธารณสุข / ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้นำข้อมูลที่ได้จากโครงการไปใช้วางแผนป้องกัน รักษาโรคในประชากรไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นำไปใช้กำหนดแนวทางการรักษาภาวะไขมันผิดปกติในประชากรไทย รวมถึงนำไปจัดทำ RAMA-EGAT HEART SCORE, RAMA-EGAT DIABETES SCORE THAI CKD RISK SCORE, THAI CV RISK SCORE, RAMA-EGAT STROKE SCORE เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตและโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับประชาชน
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/cvmc/th/egatstudy_history
  https://med.mahidol.ac.th/cvmc/th/event/ramaegatheartscore
  http://thaincd.com/document/file/download/powerpoint/THAICV~1.PDF
  https://www.facebook.com/pg/egatstudy/posts/
  https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/โครงการวิจัย
  https://www.youtube.com/watch?v=2IIv2DkH6Gc
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง -