โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู กศน.


ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู กศน.
ที่มาและความสำคัญ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเกิดการบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน.ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ 15 มิถุนายน 2563 - 25 กันยายน 2563 
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ รูปแบบของ Distance learning แบบออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้น  รวมทั้งมีแนวทางการทํางานและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ การอบรมในรูปแบบของ Distance learning แบบออนไลน์ผ่าน 3 ระบบ คือ ระบบ Class Start / Face book Live และ Zoom  โดยแบ่งเป็น 5 Module
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัด / กทม 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 529 คน
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ 1. ผู้ผ่านการอบรม สามารถนำเอาความรู้มาออกแบบกิจกรรม กศน. เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงชะลอความเสื่อมทางร่างกาย จิต สมอง ให้แก่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
2. ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) และสามารถชี้กลุ่มเสี่ยง และให้คำแนะน่าในการควบคุมโรคติดต่อไม่เรื้อรังกับผู้สูงอายุและครอบครัว
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://moe360.blog/2020/06/05/กศน-ร่วมกับคณะแพทยศาสตร/
  https://www.rama.mahidol.ac.th/healthpromo/th/news/eventsociety/05072020-1054-th
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 4 , 17