โครงการศูนย์บริหารและสำรองจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ชื่องานวิจัย โครงการการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะ / สาขาวิชา ศูนย์พิษวิทยา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ, องค์การเภสัชกรรม, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย,  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมพิษวิทยาคลินิก ดำเนินงาน”โครงการเพิ่มเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ”ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ผลการดำเนินการดีและได้รับการความสนใจจากองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชีย (WHO SEARO)เพราะสอดคล้องกับงานของ WHO SEARO จึงขอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารและสำรองยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการหลัก
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียาต้านพิษที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉินและผู้ที่ได้รับพิษ โดยการสนับสนุนจากโครงการยาต้านพิษของประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ร่วมมือ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพ / องค์การเภสัชกรรม / สถานเสาวภา สภากาชาดไทย / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระดับความร่วมมือ นานาชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ มีระบบการบริหารจัดการยาสำหรับผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉินที่ต้องการใช้ยาเร่งด่วน และกระบวนการสั่งซื้อยาระหว่างประเทศเพื่อสำรองยาไว้ใช้กรณีมีผู้ป่วยได้รับพิษ
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://www.rama.mahidol.ac.th/icaps/
  https://gnews.apps.go.th/news?news=40852
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 17