โครงการสนับสนุนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว


ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการสนับสนุนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว
ที่มาและความสำคัญ การสำรวจข้อมูลปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นส่วนสำคัญในสะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม รวมถึงสภาพปัญหาและสาเหตุ เพื่อใช้เป็น ‘ฐานข้อมูล’ สำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนการนำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ 9 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / ผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว / องค์กรบริหารท้องถิ่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว เป็นการสำรวจในระดับประเทศที่มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบที่สามารถเป็นตัวแทนของครอบครัวในประเทศไทยได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว เป็นการสำรวจในระดับประเทศที่มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นตัวแทนของครอบครัวในประเทศไทย และทราบสภาพปัญหาและสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก 9 จังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะที่อิงฐานประชากร (Population-based survey)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ระดับประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปเป็น ตัวชี้วัดข้อ2 ร้อยละความชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ในแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนาจากเครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน http://library.nhrc.or.th/ulib/dublin.php?ID=10051
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 5 , 10 , 16