ยุทธการต้านมะเร็ง


ชื่องานวิจัย ยุทธการต้านมะเร็ง
คณะ / สาขาวิชา ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่มาและความสำคัญ ปัญหาโรคมะเร็ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นปัญหาใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ประเทศกาลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ ทำให้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน หากไม่เริ่มการขับเคลื่อนงานด้านนี้ให้ได้ผล
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วนเข้ามาปฏิบัติงานอย่างจริงจังและร่วมมือกันดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการดำเนินงานจะทาให้ประเทศไทยมีโอกาสแสดงความเป็นผู้นาระดับนานาชาติ
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / กระทรวงสาธารณสุข / ประชาชน
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ นโยบายการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ถูกต้อง เพื่อลดอุบัติการณ์ ลดภาวะทุพพลภาพ และการเสียชีวิตจากมะเร็งในประเทศไทย
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน

https://nha12.samatcha.org/file/0f5e9a3d-4295-453c-9590-8dbf7cba0d4d/preview

https://nha12.samatcha.org/file/c1007a02-11dc-4b30-9990-4516c0d4e4da/preview

SDG goal ที่เกี่ยวข้อง -