RAMA Change Agent X Trash Hero


ชื่อกิจกรรม / โครงการ RAMA Change Agent X Trash Hero
ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับชีวิตมนุษย์อย่างมากและเป็นวงกว้าง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้พลาสติก จึงเกิดแนวคิดที่จะวางรากฐานปลุกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาแพทย์ของคณะฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อสร้างและปลูกฝังการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ 21 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ หาดบางกระเจ้า และวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
2. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดการใช้พลาสติก
3. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ นำนักศึกษาเข้าเก็บขยะและนำขยะมาคัดแยกประเภท เพื่อนำขยะไปทำลายอย่างถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน
ระดับความร่วมมือ ระดับท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม / โครงการ 1. นักศึกษาเกิดจิตสำนึก มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม
2. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/content/rama-change-agent-x-trash-hero
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 3 , 6 , 13