You are here

เภสัชพันธุศาสตร์ของการเกิดภาวะตับอักเสบที่เกิดจากยาในกลุ่มประชากรอาเซียน


ชื่องานวิจัย เภสัชพันธุศาสตร์ของการเกิดภาวะตับอักเสบที่เกิดจากยาในกลุ่มประชากรอาเซียน
คณะ / สาขาวิชา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่มาและความสำคัญ ยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐานนการรรักษาวัณโรคทำให้ผู้ป่วยร้อยละ 5-28 เกิดภาวะพิษต่อตับจากยา ส่งผลให้การรักษาวัณโรคล้มเหลว โดยค่าเอนไซม์ตับไม่จำเพาะต่อภาวะพิษต่อตับจากยา การค้นหาตัวบ่งชี้ที่จำเพาะ จะช่วยทำให้เข้าใจถึงกลไกการเกิดภาวะพิษต่อตับจากยาและป้องกันการเกิดภาวะตับอักเสบได้
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ค้นหาสิ่งบ่งชี้ทางพันธุกรรมใหม่ ที่สามารถทำนายถึงความเสี่ยงของแต่ละบุคคลจากการเกิดภาวะตับอักเสบที่เกิดจากยารักษาวัณโรค หรือยาอื่นๆ
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่บอกถึงโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดโรคตับอักเสบที่เกิดจากยาของคนไข้เป็นรายบุคคล โดยเครื่องหมายนั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพในการทำนายในกลุ่มประชากรเอเชียแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ 
Web Link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2021.1976079