โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิกจ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโครงการประเมินผลการใช้บริการยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู ปีงบประมาณ 2564


ชื่องานวิจัย โครงการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิกจ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโครงการประเมินผลการใช้บริการยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู ปีงบประมาณ 2564
คณะ / สาขาวิชา ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่มาและความสำคัญ ประเทศไทยมีหน่วยบริการทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ 1,500 แห่ง  บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการใช้ยาต้านพิษ/เซรุ่มต้านพิษงูในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จะช่วยทำให้มีการเข้าถึงยาต้านพิษที่จำเป็น
ขอบเขต / พื้นที่ศึกษา ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงแนวทางและส่งเสริมความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ การใช้ยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เพื่อชี้แจงแนวทางหน่วยบริการในการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับพิษและถูกงูพิษกัดให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมาตรฐานระดับสากล
3. เพื่อให้แนวทางการให้บริการยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูของหน่วยบริการให้ได้ประโยชน์ทั้งในด้านการประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อให้แนวทางในระบบการบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ และเสริมสร้างบรรยากาศในการดำเนินงานอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข / ประชาชน
ระดับความร่วมมือ ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ 1. มีแนวทางในระบบการบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างบรรยากาศในการดำเนินงานอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน
3. มีฐานข้อมูลของทรัพยากรบุคคลด้านพิษวิทยาและยาต้านพิษในพื้นที่เป้าหมาย
 
Web Link อ้างอิงผลการดำเนินงาน Link