โครงการ Paper X กระดาษเก่าแลกใหม่  และโครงการแกลลอนล้างไตของใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมของกระถางต้นไม้รีไซเคิล


ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ Paper X กระดาษเก่าแลกใหม่  และโครงการแกลลอนล้างไตของใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมของกระถางต้นไม้รีไซเคิล
ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบัน พื้นที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น มาจากผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยพื้นที่โรงพักขยะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จำกัดในการจัดเก็บพักขยะอยู่แล้ว และการเข้ามารับของบริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล ที่เข้ามารับมีขนาดรถไม่เพียงพอต่อการใส่ขยะรีไซเคิลไปให้หมดในแต่ละรอบ ส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำโครงการจัดการขยะ จึงได้ประสานงานกับทาง SCGP และ SCG ที่มีโครงการรับขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษลัง และแกลลอนไตเทียม ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำเกลือ นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาหมุนเวียนใช้ได้ในพื้นที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแบบแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการรีไซเคิลแท้จริง
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / SCGP / SCG / บุคลากร / ประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อนำทรัพยากรขยะ Recycle ที่มีอยู่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ 1. ประสานงานส่งมอบแกลลอนล้างไตของที่ใช้แล้วให้กับทาง SCG เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อส่งปริมาณน้ำหนักแกลลอนครบตามจำนวนจะได้กระถางต้นไม้มาใช้ภายในคณะฯ
2. ประสานงานส่งมอบกระดาษลังให้กับทาง SCG เดือนละ 4 ครั้ง เมื่อส่งปริมาณน้ำหนักกระดาษลังครบตามจำนวนจะได้กระดาษ A4 สีขาวมาใช้ภายในคณะฯ
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากร / นักศึกษา / ประชาชน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ระดับท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1. คัดแยกและจัดการกากของเสียได้อย่างถูกต้อง
2. ลดการเกิดปริมาณขยะด้วยการนำกลับมาแปรรูป (Recycle) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน Link