โครงการการ วน


ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการการ วน
ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบัน พื้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีปริมาณขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลปริมาณมาก มาจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับพื้นที่โรงพักขยะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จำกัดในการจัดเก็บพักขยะอยู่แล้วและการเข้ามารับของบริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล ที่เข้ามารับมีขนาดรถไม่เพียงพอต่อการใส่ขยะรีไซเคิลไปให้หมดในแต่ละรอบส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่จำนวนมากและโดยเฉพาะในขยะทั่วไปยังพบว่ามีการทิ้งขยะที่ต้องทิ้งเป็นขยะรีไซเคิลอยู่เป็นจำนวนมาก
ดังนั้นงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะ Rama Model โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ที่จะขอเข้ามารับพลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้ง โดยพลาสติกที่ได้รับมาทุก 1 กิโลกรัม โครงการ วนจะแปลงเป็นเงิน 5 บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) / มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม /บุคลากร / นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล / ประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. บุคลากรตระหนักถึงการคัดแยกขยะมากขึ้นและลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสมทบเงิน มอบให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
3. เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในโรงพักขยะทั่วไปได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการจำกัดขยะทั่วไปภายในคณะฯได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ 1. มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขวดน้ำพลาสติกพลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้งตามจุดรับบริจาค ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 2 และชั้น 1 รามาพาวิลเลียน
2. ถุงพลาสติกที่ได้รับบริจาคมีการส่งมอบให้กับโครงการ วน มีรถมารับเดือนละ 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากร /นักศึกษา /ประชาชน และบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับทางคณะฯ ได้แก่ บริษัท RFS จำกัด , บริษัท PCS จำกัด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ระดับท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม บุคลากรของคณะฯ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยสมทบทุนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของไทยผ่านการบริจาคเงินให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อม
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน Link