ขอนแก่น 2020

Graduate Student Orientation


alt
Topic : Making the Most out of Bedside Teaching
- ศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- รศ. รสวันตื อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- รศ. โกสินทร์ วิระษร ภาควิชาอายุรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อ. อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Date/Time : 21 Oct 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร: ประสบการณ์สู่การปฏิบัติ
- รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย ผศ.รัฐพล อุปลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 16 Sep 2020/13.00-15.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : How to Teach and Learn Better--Retrieval Practice
- อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย 
อ.พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 26 Aug 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : TikTok-Style Clinical Coaching: A Virtual Deliberate Practice Module
- Assist. Prof. Parag N. Jain, MD
- Assist. Prof. Jennifer C. Benjamin, MD
- Assc. Prof. Satid Thammasitboon, MD Texas's Children Hospital, Baylor College of Medicine, Texas, USA
Moderator: Assc. Prof. Rosawan Areemit MD, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Date/Time : 19 Aug 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Moving Forward with Feedback
รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 5 Aug 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : How to Teach and Learn Better: Spaced Learning
- อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการ โดย รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 29 Jul 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Non-technical skills คืออะไร? สำคัญกับการเรียนแพทย์อย่างไร? และจะนำไปใช้ในหลักสูตรได้อย่างไร/Online Med Ed Forum #16--Non-Technical Skills in Medical Training
- รศ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์ - รศ.กษณา รักษมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย : อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 22 Jul 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Burnout: Silent Threat to Medical Students
- ผศ.ปองทอง ปูรานิธี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 15 Jul 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Effective Learning Techniques
- Dr.Eric Gantwerker, Loyola University Chicago Stricht School of Medicine
ดำเนินรายการโดย : อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 8 Jul 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Tips, Tricks and Reflections on Online Learning: Shared Experience from Learners and Teachers
- ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา
- ผศ.สุรณัฐ เจริญศรี ภาควิชาอายุรศาสตร์
- อ.นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
- รศ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฎ ชั้นปีที่ 2
- นศ.พ.นิติธร วัฒนกุล ชั้นปีที่ 5
ดำเนินรายการโดย: นศ.พ.วริศรา จึงพิชาญวณิชย์ ชั้นปีที่ 5
Date/Time : 1 Jul 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Mentor not Torment: Mentoring Models and Practical Experiences
- ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อ.ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 24 Jun 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Teaching Medical Professionalism
- อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Date/Time : 17 Jun 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Essentials of Flipped Classroom
Date/Time : 10 Jun 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Hybrid Clinical Rounds: When Bedside Meets Virtual
- Aarti Bavare, MD, MPH Assistant Professor of Pediatric Critical Medicine Director, Rapid Response Team and CPR Quality Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medicine Houston, TX
- Satid Thammasitboon, MD, MHPE Associate Professor of Pediatric Critical Medicine Director. Center for Reserch, Innovation and Scholarship in Medical Education Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medince Houston, TX
- Jordana Coldman, MD Assistant Professor of Pediatric Critical Medicine Director, Critical Care Quality and Safety Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medicine Houston, TX
MODERATOR Rosawan Areemint, MD, MMsc (MED ED) Associate Professor Department of Pediatrics Faculty of Medicine Khon Kaen University, Thailand
Date/Time : 3 Jun 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Way to conduct an Educational research: methodology and expert consultation
- รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Date/Time : 27 May 2020 /13.00-14.30
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Online simulation: New experience from Ramathibodi hospital
- Teerapat yingchoncharoen, MD, FACC Speaker: Yotsawat Suwanlikhit
Moderator: Pongtong Puranitee, MD, MHPE
Date/Time : 20 May 2020 /13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19
- ทีมอาจารย์ ขวัญใจนักศึกษาแพทย์
1.รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
2.รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
3.อ.นพ.ภานุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
ทีมนักศึกษาแพทย์ ดีกรีประธานรุ่นและประธานวิชาการ
1.นศพ.ยสวัต สุวรรณลิขิต ปี5
2.นศพ.วิชญะ อุทัยกิตติศัพท์ ปี4
3.นศพ.วโรดม แผ่นทอง ปี3 และทีมเสริมของนศพ.
Date/Time : 13 May 2020 /19.00-20.30
link ZOOM : -
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Producing Presentations to Improve Audience Comprehension
- อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร
Date/Time : 13 May 2020 /13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Conducting Online OSCE during the COVID-10 Pandemic
- Tulyapruek Tawansawatruk, MD, PHD
- Pharanyu Osottanakorn, Medical student
Moderator: Pongtong Puranitee, MD, MHPE
Date/Time : 6 May 2020 /13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Online Teaching of Procedural Skills
- Eric Gantwerker, MD, MMSc(MedEd), FACS
Moderator: Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)
Date/Time : 29 April 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Principles in achieving online teaching for medical students in the situation of COVID-19 outbreak
- Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
- Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)
Date/Time : 22 April 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : International Experiences: Challenges in Undergraduate Medical Education during the COVID-19 Outbreak 
- Syvia Heenaman, MD, PhD, MHPE
- Ellie Hothersall, MD, MHPE
- Ikuo Shimizu, MD, PHD, MHPE
- Samart Pakakasam, MD, MHPE
- Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med-Ed)
- Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med-Ed)
- Pongtong Puranitee, Md, MHP
Date/Time : 15 April 2020/20.00-21.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Designing Online Tests to Push Students to Learn the Right Way
- Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
- Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)
Date/Time : 15 April 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link
 
alt
Topic : Principle of online Assessment for Medical students in the era of COVID-19
- Assoc.Prof. Rosawan Areemit, MD, MMSc (Med Ed)
- Atipong Pathanasethpong, MD, MMSc (Med Ed)
Date/Time : 8 April 2020/13.00-14.00
VDO : Link
แบบประเมินเพื่อเก็บ CME : Link