ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ของประเทศอังกฤษ

The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) ระดับ 3

จากองค์กรระดับชาติในสหราชอาณาจักร The Higher Educaiotn Academy (HEA) หรือ AdvanceHE