ขั้นตอนการสมัคร และประกาศการรับสมัครรอบ Portfolio

 

         **กรณีที่แจ้งขอส่งเกรด 5 ภาคการศึกษา และ/หรือคะแนนผลการสอบรายวิชา ตามประกาศรับสมัคร ข้อ 2.3 จะมี email จากระบบแจ้งไปที่ผู้สมัครเพื่อให้เข้ามาแนบเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น.

         ผู้สมัครจะแก้ไขได้เฉพาะเอกสารแนบเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคะแนนที่เคยกรอกข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารแนบเอง