การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

You are here

การรับนักศึกษาแพทย์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ กสพท (Admission)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ กสพท (Admission)

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษารอบ 3 Admission

การรับนักศึกษาแพทย์ รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admission)