บ้านของเรา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วิทยาเขตศาลายา เป็นสถานศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท

ให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยตติยภูมิ เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับหลังปริญญาหรือหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลัก และเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาแพทย์

 

 RAMA by D