รู้จักเรา

  เป้าหมายของรามาธิบดี
 
          เป้าหมายด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือการผลิตบัณฑิตที่เป็น Change Agent  กล่าวคือนอกจากจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพแล้ว ยังเป็นคนที่สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน องค์กร และชุมชน ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุขภาวะของสังคมได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

 

 

แนวทางของเรา

 

Personalized Education

Personalized Education

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ด้วยทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น e-learning นักศึกษาของเราสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองผ่านทางทรัพยากรที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีอาจารย์ช่วยต่อยอดและให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้มา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

Continuity of Close Supervision

Continuity of Close Supervision

ดูแลต่อเนื่องโดยอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิด

เรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentoring System) ซึ่งจะให้การดูแลนักศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-6 อย่างใกล้ชิด ด้วยอัตราส่วน 1:5 เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเรียน เป็นผู้แนะนำทักษะเบื้องต้นของการเป็นแพทย์ อันประกอบด้วย ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทักษะด้านการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นต้นแบบทางด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

Adequacy of Clinical Resources

Adequacy of Clinical Resources

ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ

นักศึกษาของเราได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผู้ป่วยที่หลากหลายรูปแบบ จากการที่เรามีวิทยาเขตหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสมทบเช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลอยุธยา โดยแต่ละแห่งมีลักษณะของผู้ป่วยให้ได้ศึกษาแตกต่างกันไป

Encourage student engagement

Encourage Student Engagement

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในทุกด้าน

รามาธิบดีจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยรับฟังเสียงผู้เรียน สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เช่น การออกแบบแคมปัส

Culture of Respect

Culture of Respect

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

วัฒนธรรมองค์กรของเรา คือ การเคารพความแตกต่างทางความคิด บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล จึงเป็นผลดีกับการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาของเรากล้าคิด กล้าแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลรองรับ

 RAMA by D