ระบบรับแจ้งปัญหาการจัดการศึกษาและข้อร้องเรียน (E-petitions)

คำชี้แจง :
การแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ/ข้อมูลของหน่วยงาน ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ