อบรมเชิงปฏิบัติการ "Scientific Illustration Workshop with BioRender" 

 

โปรแกรม Biorender สำหรับใช้วาดภาพวิทยาศาสตร์สำหรับประกอบงานวิจัย เอกสารความรู้ ตำรา 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 

 

How to promote Resilience?
 

 

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน platform Coursera 

 

ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม  เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน EP.4 

 

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” EP.3 หัวข้อ “ทริคง่ายๆ เพื่อให้ได้ MUPSF” 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mentoring Matters: Tips to improve your skills as a Mentor and Mentee” 

 

“ไขข้อข้องใจ...การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่” วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

 

การทบทวนความรู้ด้านการศึกษา (Refresh Course) ปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบ Onsite 

 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564