ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Diagnostic Education Society ประเทศไทย 

 

The 24th Thai Medical Education Conference (TMEC 2025), 18-21 February 2025 

 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2567 "EDTECH ADVANCE SHAPING THE FUTURE OF LEARNING อนาคตไร้ขีดจำกัด: การศึกษาไทยยุค AI' 

 

NUS-Priority Research In Medical Education (NUS-PRIME) 

 

𝐌𝐀𝐄𝐌𝐇𝐒 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 

 

โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน Platform Coursera 

 

"How to use Standardized patients in Health science education การสร้างการเรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยมาตรฐาน" 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training หลักสูตร AI&3D สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การสร้างห้องเรียนเสมือน 360 องศา ด้วย AI และ 3DVista 

 

หลักสูตรการอบรม Introduction To Narrative Medicine’ – Health Humanities Approach To Improving Healthcare 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Scientific Illustration Workshop with BioRender" 

 

โปรแกรม Biorender สำหรับใช้วาดภาพวิทยาศาสตร์สำหรับประกอบงานวิจัย เอกสารความรู้ ตำรา 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4