Citation Databases

 ฐานข้อมูลทางการอ้างถึง (Citation Databases)

 

  ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ การแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าวิจัยที่สำคัญอีกฐานหนึ่ง ประกอบด้วยวารสารวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,000 ชื่อ มีบทคัดย่อกว่า 27 ล้านบทความย้อนหลังไป 40 ปี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทความที่เกี่ยวข้องหรืออ้างถึงในแต่ละบทความ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ฐานข้อมูลฟรี

ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ
1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
2. คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย


 

 Impact Factor


  ฐานข้อมูลฟรี


รายละเอียดของข้อมูลแต่ละฐานบางส่วน อ้างอิงจาก หอสมุดและคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล