ศ. นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ
ศ. นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ
หัวหน้าศูนย์ไตเทียม
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์